นราธิวาส

 
 
Thailand Map , จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส Thailand Map , นราธิวาส
Thailand Map , Thai Map , Bangkok Map , แผนที่ประเทศไทย , แผนที่ท่องเที่ยว ,จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
  Thailand Map แผนที่ ท่องเที่ยว ที่พัก จังหวัดนราธิวาส , จังหวัดนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส แผนที่ ท่องเที่ยว ที่พัก จังหวัดนราธิวาส , จังหวัดนราธิวาส สถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
163
  1. กองร้อยปฎิบัติการพิเศษจังหวัดนราธิวาส 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
  2. กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนราธิวาส 
(
ต.โคกเคียน,อ.เมืองนราธิวาส)
  3. กองอำนวยการถวายความปลอดภัย 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
  4. กองอำนวยการรักษาความปลอดภัยบ้านเขาตันหยง 
(
ต.กะลุวอเหนือ,อ.เมืองนราธิวาส)
  5. การประปาตันหยงมัส 
(
ต.ตันหยงมัส,อ.ระแงะ)
  6. แขวงการทางจังหวัดนราธิวาส 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
  7. ชุมสายโทรศัพท์ตากใบ 
(
ต.เจ๊ะเห,อ.ตากใบ)
  8. ชุมสายโทรศัพท์ตำบลปะลุรู 
(
ต.ปะลุรู,อ.สุไหงปาดี)
  9. ชุมสายโทรศัพท์นราธิวาส 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
10. ชุมสายโทรศัพท์นราธิวาส 
(
ต.ลำภู,อ.เมืองนราธิวาส)
11. ชุมสายโทรศัพท์นราธิวาส 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
12. ชุมสายโทรศัพท์อำเภอสุไหงปาดี 
(
ต.ปะลุรู,อ.สุไหงปาดี)
13. ด่านตาบา 
(
ต.เจ๊ะเห,อ.ตากใบ)
14. ด่านศุลกากรจังหวัดนราธิวาส 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
15. ด่านศุลกากรตากใบ(ด่านตาบา) 
(
ต.เจ๊ะเห,อ.ตากใบ)
16. ด่านสุไหงโก-ลก 
(
,)
17. ที่ทำการโครงการชลประทานมูโน๊ะ(ปูยู) 
(
ต.พร่อน,อ.ตากใบ)
18. ที่ทำการชุมสายโทรศัพท์ตันหยงมัส 
(
ต.ตันหยงมัส,อ.ระแงะ)
19. ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองอำเภอตากใบ 
(
ต.เจ๊ะเห,อ.ตากใบ)
20. ที่ทำการนายตรวจทางตันหยงมัส 
(
ต.ตันหยงมัส,อ.ระแงะ)
21. ที่ทำการประปาบ้านโคกไผ่ 
(
ต.พร่อน,อ.ตากใบ)
22. ที่ทำการประปาหมู่บ้านแฆแบ๊ะ 
(
ต.นานาค,อ.ตากใบ)
23. ที่ทำการสารวัตรบำรุงทางตันหยงมัส 
(
ต.ตันหยงมัส,อ.ระแงะ)
24. ที่ทำการสื่อสารและโทรคมนาคมจังหวัดนราธิวาส 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
25. ที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่น.ธ.4 
(
ต.ปะลุรู,อ.สุไหงปาดี)
26. ที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่า 
(
ต.ตันหยงมัส,อ.ระแงะ)
27. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอเหนือ 
(
ต.กะลุวอเหนือ,อ.เมืองนราธิวาส)
28. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ 
(
ต.กะลุวอ,อ.เมืองนราธิวาส)
29. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 
(
ต.เกาะสะท้อน,อ.ตากใบ)
30. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโฆษิต 
(
ต.โฆษิต,อ.ตากใบ)
31. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจ๊ะเห 
(
ต.เจ๊ะเห,อ.ตากใบ)
32. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนานาค 
(
ต.นานาค,อ.ตากใบ)
33. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนทอง 
(
ต.บางขุนทอง,อ.ตากใบ)
34. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน 
(
ต.พร่อน,อ.ตากใบ)
35. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน 
(
ต.ไพรวัน,อ.ตากใบ)
36. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะ 
(
ต.รือเสาะ,อ.รือเสาะ)
37. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ 
(
ต.ศาลาใหม่,อ.ตากใบ)
38. เรือนจำจังหวัดนราธิวาส 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
39. ศาลจังหวัดนราธิวาส 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
40. ศาลจังหวัดนราธิวาส(ใหม่) 
(
ต.โคกเคียน,อ.เมืองนราธิวาส)
41. ศูนย์การศึกษาชายแดน 
(
ต.เกาะสะท้อน,อ.ตากใบ)
42. ศูนย์เกษตรประจำตำบลบ้านตะเหลี่ยง 
(
ต.เกาะสะท้อน,อ.ตากใบ)
43. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่48 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
44. ศูนย์ฝึกอบรมและค่ายลูกเสือเขาตันหยง 
(
ต.กะลุวอเหนือ,อ.เมืองนราธิวาส)
45. ศูนย์เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าโคกไม้เรือ 
(
ต.ไพรวัน,อ.ตากใบ)
46. ศูนย์ราชการอำเภอตากใบ 
(
ต.เจ๊ะเห,อ.ตากใบ)
47. ศูนย์วิจัยและศึกษาธรรมชาติป่าพรุสิรินธร(พรุโต๊ะแดง 
(
ต.ปูโยะ,อ.สุไหงโก-ลก)
48. ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์นราธิวาส 
(
ต.ไพรวัน,อ.ตากใบ)
49. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง(โครงการในพระราชดำริ) 
(
ต.กะลุวอ,อ.เมืองนราธิวาส)
50. ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรบ้านใหญ่ 
(
ต.พร่อน,อ.ตากใบ)
51. ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร 
(
ต.บางขุนทอง,อ.ตากใบ)
52. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่11 
(
ต.กะลุวอเหนือ,อ.เมืองนราธิวาส)
53. ศูนย์สังเคราะห์ยางบ้านกูวา 
(
ต.ริโก๋,อ.สุไหงปาดี)
54. ศูนย์สาธาณสุขมูลฐานชุมชน 
(
ต.รือเสาะ,อ.รือเสาะ)
55. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนแฆแบ๊ะ 
(
ต.นานาค,อ.ตากใบ)
56. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนตันหยงมัส 
(
ต.ตันหยงมัส,อ.ระแงะ)
57. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านโคกชุมบก 
(
ต.บางขุนทอง,อ.ตากใบ)
58. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านตาแซ๊ะ 
(
ต.นานาค,อ.ตากใบ)
59. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านปูยู 
(
ต.เกาะสะท้อน,อ.ตากใบ)
60. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนบ้านวัดใหม่ 
(
ต.พร่อน,อ.ตากใบ)
61. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนยะกัง2 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
62. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่บ้านโพธิ์ทอง 
(
ต.กะลุวอ,อ.เมืองนราธิวาส)
63. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหมู่บ้านสะปอม 
(
ต.ไพรวัน,อ.ตากใบ)
64. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(
ต.รือเสาะ,อ.รือเสาะ)
65. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(
ต.พร่อน,อ.ตากใบ)
66. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(
ต.ไพรวัน,อ.ตากใบ)
67. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(
ต.เจ๊ะเห,อ.ตากใบ)
68. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
(
ต.ไพรวัน,อ.ตากใบ)
69. ศูนย์อำนวยการออกโฉนดที่ดิน 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
70. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส(ใ 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
71. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส(ใ 
(
ต.ลำภู,อ.เมืองนราธิวาส)
72. สถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้านราธิวาสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(
ต.ลำภู,อ.เมืองนราธิวาส)
73. สถานีตรวจอากาศจังหวัดนราธิวาส 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
74. สถานีทดลองยางนราธิวาส 
(
ต.ริโก๋,อ.สุไหงปาดี)
75. สถานีโทรคมนาคมทหารเขาตันหยง 
(
ต.กะลุวอเหนือ,อ.เมืองนราธิวาส)
76. สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์นราธิวาส 
(
ต.ไพรวัน,อ.ตากใบ)
77. สถานีประมงน้ำกร่อยอำเภอตากใบ 
(
ต.ศาลาใหม่,อ.ตากใบ)
78. สถานีไฟฟ้าย่อยนราธิวาสการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไท 
(
ต.ลำภู,อ.เมืองนราธิวาส)
79. สถานีสูบน้ำอำเภอรือเสาะ 
(
ต.บาตง,อ.รือเสาะ)
80. สถานีสูบน้ำบ้านกำแพงกรมชลประทาน 
(
ต.กะลุวอ,อ.เมืองนราธิวาส)
81. สหกรณ์การเกษตรตันหยงมัส 
(
ต.ตันหยงมัส,อ.ระแงะ)
82. สหกรณ์การเกษตรอำเภอรือเสาะ 
(
ต.รือเสาะออก,อ.รือเสาะ)
83. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา 
(
ต.ศาลาใหม่,อ.ตากใบ)
84. สหกรณ์ดารุลสาลาม 
(
ต.ตันหยงมัส,อ.ระแงะ)
85. สหกรณ์บ้านเขาตันหยง 
(
ต.กะลุวอเหนือ,อ.เมืองนราธิวาส)
86. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนราธิวาสจำกัด 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
87. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนราธิวาส 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
88. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอรือเสาะ 
(
ต.รือเสาะออก,อ.รือเสาะ)
89. สำนักงานการท่องเที่ยวภาคใต้เขต3การท่องเที่ยวแห่งปร 
(
ต.กะลุวอเหนือ,อ.เมืองนราธิวาส)
90. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
91. สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอระแงะ 
(
ต.ตันหยงมัส,อ.ระแงะ)
92. สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส(เก่า) 
(
ต.บางนาค,อ.เมืองนราธิวาส)
93. สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส(ใหม่) 
(
ต.ลำภู,อ.เมืองนราธิวาส)
94. สำนักงานการประถมศึกษาสุไหงปาดี 
(
ต.ปะลุรู,อ.สุไหงปาดี)
95. สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอตากใบ 
(
ต.เจ๊ะเห,อ.ตากใบ)
96. สำนักงานการประปานราธิวาสการประปาส่วนภูมิภาค 
(
ต.ลำภู,อ.เมืองนราธิวาส)
97. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอตากใบ 
(
ต.เจ๊ะเห,อ.ตากใบ)
98. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอตากใบ 
(
ต.พร่อน,อ.ตากใบ)
99. สำนักงานการประปาอำเภอรือเสาะการประปาส่วนภูมิภาค 
(
ต.รือเสาะ,อ.รือเสาะ)
Page:1/2 GOTO PAGE:
     
 
    ภาคเหนือ    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กำแพงเพชร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกำแพงเพชร ตาก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตาก นครสวรรค์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครสวรรค์ น่าน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดน่าน พะเยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพะเยา พิจิตร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก ลำปาง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำปาง ลำพูน แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน สุโขทัย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย อุตรดิตถ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุตรดิตถ์ อุทัยธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุทัยธานี เชียงราย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดแพร่ แม่ฮ่องสอน                
    ภาคกลาง    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กรุงเทพมหานคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยนาท นครนายก แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครนายก นครปฐม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม นนทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราชบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดราชบุรี ลพบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดลพบุรี สมุทรปราการ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรสาคร สระบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสระบุรี สิงห์บุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสิงห์บุรี สุพรรณบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอ่างทอง เพชรบุรี        
    ภาคอีสาน    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กาฬสินธุ์ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดขอนแก่น ชัยภูมิ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชัยภูมิ นครพนม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครพนม นครราชสีมา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา บึงกาฬ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบึงกาฬ บุรีรัมย์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ มหาสารคาม แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมหาสารคาม มุกดาหาร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดมุกดาหาร ยโสธร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดศรีสะเกษ สกลนคร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสกลนคร สุรินทร์
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสุรินทร์ หนองคาย แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย หนองบัวลำภู แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดหนองบัวลำภู อำนาจเจริญ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอำนาจเจริญ อุดรธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดอุบลราชธานี เลย    
    ภาคตะวันออก    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด จันทบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี ตราด แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตราด ปราจีนบุรี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปราจีนบุรี ระยอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระยอง สระแก้ว
    ภาคใต้    
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัด กระบี่ แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ชุมพร แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดชุมพร ตรัง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดตรัง นครศรีธรรมราช แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนครศรีธรรมราช นราธิวาส แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี พังงา
แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพังงา พัทลุง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดพัทลุง ภูเก็ต แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ยะลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดยะลา ระนอง แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดระนอง สงขลา แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา สตูล แผนที่ท่องเที่ยว จังหวัดสตูล สุราษฎร์ธานี